หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 อัตฺิโนมัติ 085-1223435 คุณ สมชาย